Targowa 14. Czy kamienica dotrwa do remontu?

Pod koniec marca br zabytkowa kamienica przy ul. Targowej 14 padła – nie po raz pierwszy – ofiarą kradzieży i wandalizmu. Brutalnie wyrwany został ze ściany jeden z zabytkowych odbojów przy bramie wjazdowej. Strata jest znaczna, ponieważ odtworzenie elementu zgodnie z procedurami konserwatorskimi, odlanie go z opracowanego wzoru, to dziś rzemieślnicze rękodzieło.

Kradzież zauważona została i zgłoszona na policję przez Monikę Wesołowską z naszego samorządu. Monika prowadzi inicjatywę ,,Z Pragą za pan brat”, bada dzieje praskich kamienic, prowadzi też ciekawe tematyczne spacery oraz dokumentuje, wraz z innymi praskimi społecznikami, detal architektoniczny w starych kamienicach. Okazuje się, że te skrajnie zaniedbane nawet obiekty nadal kryją w sobie niepowtarzalne detale jak balustrady, trelki, drzwi, ościeżnice, stare dzwonki, kołatki, posadzki, piece, balkony, które nadal pociągają urokiem i klimatem i są cenne ze względu na swoją autentyczność.

Wystąpiliśmy do zarządcy o skuteczniejsze zabezpieczenie obiektu. TBS Warszawa Południe udzielił wyczerpującej odpowiedzi zapewniając, że zabezpieczając obiekt dokłada najwyższej staranności. Wyliczono nam wszelkie prace, które wykonane zostały w latach 2016-2019: szczegółową inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, zieleni,  ekspertyzy techniczne, mykologiczne oraz badania stratygraficzne. Na bieżąco wykonuje się szereg drobnych prac zabezpieczających, a przed nową inwestycją w sąsiedztwie wykonano prace zabezpieczające fundamenty. Właściciel uspokaja także, że budynek objęty jest monitoringiem wizyjnym, a kłódki i zamki były wymieniane, a obecnie będzie monitorowany cyklicznie, co umożliwi szybsze reagowanie na straty i potencjalne zagrożenia.

O sprawie został poinformowany także Mazowiecki Konserwator Zabytków.

Są też i lepsze informacje: 16 stycznia tego roku odbył się przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej remontu zespołu budynków, z częściową zmianą sposobu użytkowania lokali wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie ww. dokumentacji. Studio Budowlane UNITY Małgorzaty Tischner i Damiana Cytry, które wyłoniono w przetargu ma na sporządzenie dokumentacji 450 dni od daty podpisania umowy. Będzie to kosztować nieco ponad 600 tys.

Miejmy nadzieję, że wandale oszczędzą kamienicę, że TBS zdąży i że obiekt już wkrótce odzyska dawną świetność.

Będąca najcenniejszym zabytkowym obiektem mieszkaniowym na Kamionku, z kompletnym zespołem zabudowy okalającym 4 podwórza, ze stajnią i wozownią kamienica od lat stoi pusta i czeka na remont. Zbudowano ją w latach 1899-1902 dla Władysława Karszo-Siedlewskiego. Wraz z zespołem zabudowy okalającym cztery podwórza stanowi unikat w skali miasta wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.W 2015 r. została przekazana Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Przechwytywanie

Jaki plan dla rejonu Podskarbińskiej – harmonogram konsultacji

Nareszcie znany jest harmonogram konsultacji nt. planu miejscowego rejonu ulicy Podskarbińskiej. Obejmuje on zabudowywane gęsto i błyskawicznie prywatne dziś tereny pofabryczne oraz jedyne działki miejskie w tym rejonie – stadion RKS Orzeł oraz teren po nieczynnym od ponad 30 lat torze kolarskim.  Liczymy na tłumny udział kamionkowskiej i grochowskiej społeczności w konsultacjach i przypominamy, że od planu zależeć w dużej mierze będzie także obsługa komunikacyjna tego rejonu i obecność bądź brak szkoły, przedszkola czy żłobka. Na urzeczywistnienie czekają  te rzeczy, których brak już teraz dawał się we znaki, a więc: dojazd do ZUS, pętla autobusowa  Kamionek za ZUS,  oraz przedłużenie ulicy Żupniczej do Podskarbińskiej.

Poniżej harmonogram, rezerwujcie czas!

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Poznaj projekt planu:

 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
 • na wystawie plenerowej przy skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Podskarbińskiej, przed budynkiem dawnego Klubu Sportowego „Orzeł” (od 9 marca)

Weź udział w dyskusji:

 • w czwartek 19 marca o godz. 17.30 w Zespole Szkół nr 12, ul. Siennicka 15

Porozmawiajmy na dyżurach z projektantami planu

 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego: 17 marca, 2 i 7 kwietnia w godz. 9 – 11 (sala na parterze)
 • w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe 12, 26 w godz. 15 – 18 (sala na parterze)

 

Do 29 kwietnia możesz złożyć uwagi do planu.

 

 

plakat_informacyjny_-_rejon_ul._podskarbinskiej_cz._i-1_0

XV Bieg Wedla

Jubileuszowy, XV Bieg Wedla odbył się w Parku Skaryszewskim w sobotę 8 lutego 2020 r. przy wyjątkowo pięknej, bezchmurnej pogodzie.
W pełnym słońcu zawodnicy do lat 7 pobiegli na dystansie 250 m, do lat 15 – 1,8 km. Dorośli zmierzyli się przebiegając 5,4 km oraz 9 km.
Oprócz tego aleją obwodnicową pomaszerowało paruset amatorów nordic walkingu z naprawdę donośnym chrzęstem kijków, po rozgrzewce poprowadzonej przez Krzysztofa Czapskiego, mistrza tej dyscypliny.
Odbył się także o-run, czyli bieg na orientację.
Puchary Kamionka powędrowały w tym roku do zwycięzców biegu na 5,4 km (Wojciecha Kopcia i oraz zwycięzców nordic walkingu.
Puchary ufundowali także Paweł Lech, radny m.st. Warszawy, Katarzyna Bernardetta Olszewska, przewodnicząca Komisji Sportu Rady Dzielnicy Praga-Południe, Gazeta Mieszkaniec i firma Lotte Wedel.
W związku z tym, że muszla koncertowa jest zamknięta i oczekuje na remont, wręczenie dyplomów i pucharów odbyło się wyjątkowo na terenie klubu KS Drukarz.
Wydano 3 tys. porcji słodkiej gorącej czekolady, równie wiele talerzy smakowitej grochówki. Można było też orzeźwić się kawą i posilić gorącymi kiełbaskami z grilla.
Wśród zawodników wylosowane zostały także atrakcyjne nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.
Z okazji jubileuszowej XV edycji Biegu Wedla podziękowaliśmy wieloletniemu jej organizatorowi – p. Andrzejowi Krochmalowi z południowopraskiego Oddziału PTTK za 15 lat imprezy promującej sport, zdrowie, Park Skaryszewski i Kamionek. Mamy nadzieję na kolejne, równie wspaniałe edycje najsłodszego biegu w Polsce.
Do zobaczenia za rok!


Zdjęcia: Magda Dziadosz

DO 13 LUTEGO SKŁADAMY WNIOSKI DO MPZP dla PARKU SKARYSZEWSKIEGO

 

22 stycznia w sali Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty odbyło się SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU DLA PARKU SKARYSZEWSKIEGO.

Ze strony organizatorów wzięli w niej udział  przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które odpowiada za tworzenie planów w Warszawie. Obecna była także przedstawicielka Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, jednostki, która opracuje plan.

Ze strony społecznej na sali pojawiło się ok. 60 osób, w tym radni Dzielnicy Praga – Południe Mirosława Terlecka oraz Marek Borkowski, a ze strony Zarządu Dzielnicy wiceburmistrz Adam Cieciura. Na sali był także obecny przedstawiciel Zarządu Zieleni, p. Tomasz Nadratowski, który jest ogrodnikiem miejskim opiekującym się od kilkunastu miesięcy naszym parkiem.  Byli mieszkańcy, przedstawiciele Rady Osiedla Kamionek, Stowarzyszenia Wiatrak, Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Miasto Jest Nasze.

Organizatorzy przystępnie przedstawili procedurę dotyczącą tworzenia mpzp. Dla mieszkańców kluczowy jest etap bieżący – składania wniosków do planu  oraz późniejsze wyłożenie, czyli czas na uwagi do sporządzonego projektu planu. Na całą procedurę przewidywane jest kilkanaście miesięcy. Dobra wiadomość jest taka, że planistom znane są ważne dokumenty dotyczące Parku, a więc inwentaryzacja przyrodnicza terenu Parku pod kierunkiem prof. Macieja Luniaka oraz raport z konsultacji społecznych dotyczący sposobu korzystania z Parku.

Mieszkańcy mówili głównie o zieleni, o zabytkowym charakterze Parku i jego historii, o jego unikatowych walorach, zgłaszali zastrzeżenia do dotychczasowego gospodarowania zielenią w Parku. Dominowała obawa, że Park tracimy, że popada w zaniedbanie. Ogólnie opinia mieszkańców na temat Parku i korzystania z niego nie różniła się  od opinii wyrażonej przez znacznie większą grupę, bo około półtora tysiąca osób, w czasie konsultacji społecznych dotyczących sposobu korzystania z Parku zainicjowanych akcją ,,Cicho jest w Parku Skaryszewskim”. Nikt nie chce, by do Parku wjeżdżano samochodami, ani by odbywały się tam imprezy masowe.

Obszarem opracowania jest Park z Jeziorem Kamionkowskim, tylko do północnego brzegu, bowiem aleja Wedla objęta już jest zapisami planu miejscowego, obszar wejścia do Parku między Rondem Waszyngtona a Parkiem oraz fragment alei Waszyngtona od ronda do Międzynarodowej – do osi alei Waszyngtona. Aleja Zieleniecka, aleja Wedla i ulica Międzynarodowa są poza planem.

Dlaczego musimy składać wnioski do planu?

Dlatego, że plan jest najważniejszym aktem prawa miejscowego decydującym o przeznaczeniu danego terenu. Wprawdzie w Studium teren Parku określony jest jako ZP – zieleń, to jednak w obrębie Parku znajdują się obiekty, takie jak: muszla koncertowa, Misianka, Przystań, Figaro i korty tenisowe, KS. Drukarz, oraz działka prywatna hotelu Dedek. Może pojawić się wola przebudowy, czy rozbudowy tych obiektów, bądź zmiany ich przeznaczenia.

W planie zapisuje się  m.in.:

 • jakie są zasady gospodarowania na konkretnych obszarach;
 • jakie jest przeznaczenie terenów;
 • na jakich zasadach chroniony jest i kształtowany układ przestrzenny;
 • jakie są zasady ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej (ochrona środowiska, zabytków, pomników, miejsc pamięci czy założeń krajobrazowych o wysokiej wartości estetycznej);
 • jakie są wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, czyli miejsc szczególnie ważnych dla wszystkich mieszkańców, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych;
 • jakie są wytyczne dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (jakie mogą być gabaryty budynków na wyznaczonym obszarze, jak blisko siebie mogą stać kolejne budynki, jaka jest intensywność zabudowy, jakie są dominanty wysokościowe);
 • w jaki sposób mogą być zagospodarowane tereny o szczególnej ochronie (np. te, narażone na ryzyko powodzi lub osunięć ziemi);
 • na jakich zasadach można łączyć i dzielić nieruchomości objęte planem miejscowym;
 • gdzie obowiązuje zakaz zabudowy, a gdzie są znaczne ograniczenia;
 • jak będzie modernizowana czy rozbudowywana infrastruktura techniczna i systemy komunikacji (czyli m.in. którędy będą prowadzone nowe trasy, które drogi będą przebudowywane, gdzie będzie budowana oczyszczalnia ścieków)
 • w jaki sposób i na jaki czas można tymczasowo użytkować konkretny teren;

W planie miejscowym mogą być także określone:

 • granice obszarów, które wymagają połączenia lub podzielenia;
 • granice terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych;
 • granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i miejsca organizacji imprez masowych;
 • ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej na tym obszarze.
Będzie można wnioskować na przykład o:

– o zachowanie historycznej zabudowy lub zachowanie dotychczasowych parametrów budynków,

– przeznaczenie terenu kortów tenisowych
– zakopanie rur ciepłowniczych
– niepojawianie się tam konstrukcji tymczasowych (czyli np. sceny, bramy biegowe, stoiska itp.)

– zachowanie istniejącego układu alejek (przebieg, materiał, etc.)

– sposób obsługi komunikacyjnej znajdujących się na terenie Parku obiektów jak Figaro i korty, KS Drukarz, Przystań, oraz prywatny już Dedek. (tak, aby po Parku nie krążyły setki samochodów)

– wreszcie sprawa akustyki – to właśnie mpzp określając przeznaczenie terenu decyduje jaką ochroną akustyczną będzie teren objęty.

Nie składamy wniosków dotyczących terenów przyległych, jak Błonia, czy ulica Międzynarodowa. Park Skaryszewski został potraktowany osobno, a plany miejscowe dotyczące alei Wedla i alei Zielenieckiej już są.

Nie składamy wniosków dot. ogrodzenia, bo tym miejscowy plan w ogóle się nie zajmuje.  Reguluje to uchwała krajobrazowa.

Nie zgłaszamy we wnioskach spraw takich jak remont alejki, latarni, kaskady, sposobu utrzymania zieleni, czy koszenia bądź niekoszenia trawników.  Za te rzeczy odpowiada na co dzień administrator Parku, czyli Zarząd Zieleni.

A zatem do dzieła! Link do wniosku znajduje się tutaj: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_rejonu_Parku_Skaryszewskiego_(Praga_Poludnie)Park Skaryszewski-mapa Parkukośne

 

Burza mózgów przy Mińskiej, czyli jak promować inicjatywy sąsiedzkie

20200114_194555[1]

14 stycznia br. członkowie Rady Osiedla Kamionek, przedstawiciele wspólnot kamionkowskich i  sąsiedniego osiedla Grochów Kinowa spotkali się w gościnnych progach ChonoLulu Bistro Bar przy ul. Mińskiej na warsztacie poświęconym promocji inicjatyw sąsiedzkich i działań osiedlowego samorządu. Warsztat poprowadziła Agnieszka Pędzich z Towarzystwa Sąsiedzkiego. W luźnej sąsiedzkiej atmosferze uporządkowaliśmy dotychczasową wiedzę i doświadczenia. Na konkretnych przykładach promocji wydarzenia sąsiedzkiego i promocji projektu do Budżetu Obywatelskiego zastanawialiśmy się nad najskuteczniejszymi, w miarę bezkosztowymi kanałami dotarcia do jak największej liczby mieszkańców potencjalnie zainteresowanych inicjatywą. I jak to zwykle bywa, gdy zbierze się więcej głów niż jedna, padło wiele ciekawych, a nawet nowatorskich pomysłów, które mamy nadzieję wdrażać w najbliższej przyszłości. Pomysłów nie tylko promocji ale i inicjatyw. A zatem – jeszcze o nas usłyszycie!

To, co wynieśliśmy z warsztatów to utwierdzenie się w przekonaniu, że w lokalnym działaniu nie do zastąpienia są osobiste relacje i kontakt bezpośredni, że lepiej pokazywać i uwodzić, zamiast opowiadać i namawiać, a także dowiedzieliśmy się, co z tym wszystkim wspólnego ma dżem malinowy… Jeśli i was to zaciekawiło, zachęcamy do rzeczonego kontaktu bezpośredniego.

Bardzo dziękujemy za spotkanie Towarzystwu Sąsiedzkiemu, p. Agnieszce Pędzich i wszystkim Sąsiadom, którzy uczynili je inspirującym i ciekawym.

DLamcha

Przyszłość Parku Skaryszewskiego zależy od Ciebie

Plakat Park Skaryszewski(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwają konsultacje społeczne Jaki plan miejscowy dla rejonu Parku Skaryszewskiego? Bardzo polecamy te konsultacje, przypominając jednocześnie, że inicjatywa sporządzenia mpzp wynikła na skutek sprzedaży działki w Parku Skaryszewskim. Tej, na której obecnie znajduje się hotel i restauracja Dedek. Dotychczasowy dzierżawca zamienił umowę dzierżawy na akt własności za bardzo umiarkowaną cenę  wynikającą z tego, że działka pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej.  Wcześniej czy później powstać może w tym miejscu apartamentowiec z widokiem na różankę i tancerkę, i utworzy nowe tło dla jednego z najpiękniejszych zakątków parku. Gra toczy się o to, by – jeśli by miało do tego dojść – nie był to obiekt zbyt masywny i wysoki, by nie zakłócił parkowych widoków, ani nie stworzył dodatkowej uciążliwości związanej z użytkowaniem parkowej dziś alei jako wjazdu na posesję. Bowiem dla parku i jego dzikich mieszkańców to istotna różnica, czy wjazd ten służyć będzie 60, czy 500 hotelowym gościom, bądź mieszkańcom na dobę.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 22 stycznia b.r. /środa/ w godz. 17-20 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 (wejście od ul. Podskarbińskiej). Wnioski do planu można złożyć do 13 lutego b.r.Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: http://architektura.um.warszawa.pl/content/jaki-plan-miejscowy-dla-rejonu-parku-skaryszewskiego-zbieranie-wniosk%C3%B3w-do-planu-miejscowego https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_rejonu_Parku_Skaryszewskiego_%28Praga_Poludnie%29_-_przys.htm

Więcej materiałów prasowych nt. sprzedanej działki:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1042104,warszawa-radni-sprzeciwiaja-sie-sprzedazy-dzialki-w-parku-skaryszewskim.html

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/549567,cba-sprzedaz-dzialki-park-skaryszewski-warszawa.html

 

Stary Rok żegnamy kolędą

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień…”, słowa znanej piosenki niech stanowią wprowadzenie i opis okoliczności, w jakich w Konkatedrze na Kamionku odbyło się coroczne kolędowanie. Będąc w nastroju Świąt Bożego Narodzenia, zebrani mogli wysłuchać koncertu kolęd i pastorałek, które zaprezentował niezawodny Konkatedralny Chór Kamionek pod dyrekcją Pani Jolanty Janczuk-Tyszkiewicz. W repertuarze znalazły się m.in. „Przybieżeli do Betlejem”, „Bóg się rodzi”, ale także mniej znane utwory w nowych aranżacjach, powstałych dzięki obecności i akompaniamentowi skrzypiec i trąbki, na których grali odpowiednio p. Anna Boniecka i p. Marcin Pasek.

Kolędy posiadają szczególną moc. W jedynym w swoim rodzaju okresie Bożego Narodzenia łączą pokolenia, skupiają rodziny przy wspólnym, świątecznym stole. Nawet jeżeli kolędowanie zwoływane jest, jak dziś, pod hasłem „koncertu”, to najbardziej przyciąga nas możliwość wspólnego kolędowania przy żłóbku narodzonego Jezusa. Taki też charakter miał koncert w Konkatedrze na Kamionku, który połączył we wspólnym śpiewie licznie zgromadzonych: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.

A najlepszą puentą wspaniałego nastroju, który udzielił się zebranym, niech będą długie brawa i owacja na stojąco jako wyraz uznania dla Konkatedralnego Chóru Kamionek oraz Artystów, którzy towarzyszyli podczas tego koncertu.

Dobrą tradycją i zwyczajem jest składanie sobie życzeń. Tych świątecznych, ale i noworocznych.

Dlatego niech ten nadchodzący, nowy 2020 rok przyniesie Państwu prawdziwą radość, wzajemną życzliwość i wytrwałość, które pozwolą realizować plany, spełniać marzenia i zmieniać na lepsze codzienność.

 

kolędowanie

Tekst J. Kania

Kogo poparli sąsiedzi, czyli wybory do sejmu i senatu na Kamionku

Mieszkańcy Kamionka głosowali w sześciu obwodowych komisjach wyborczych: 401, 402, 403, 404, 405 i 438.

Uprawnionych do głosowania było 11 147 osób, zagłosowało 8 306 osób. Dało nam to frekwencję 74,5%. Najwyższą – 78,4 % odnotowała OKW nr 405 w LO im. Powstańców Warszawy przy Zbaraskiej, najniższą – 70,45% – OKW 403 w SP nr 255 przy Kamionkowskiej. Najwięcej pracy miała komisja w 73 LO im. Gen. Jakuba Jasińskiego przy Grochowskiej – w tym obwodzie obsłużono ponad 2 tys. z 2,6 tys. wyborców.

Mandat do senatu przypadł długoletniemu senatorowi praskiej strony – Markowi Borowskiemu, przy ogromnej przewadze poparcia nad Cezarym Jurkiewiczem.

Wyniki wyborów do sejmu nie odbiegły wiele od średniej warszawskiej dając zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, choć przy nieco mniejszej przewadze nad PIS. Natomiast poparcie dla Lewicy, PSL z Kukizem i Konfederacji wypadło u nas podobnie do średniej w stolicy.

Przechwytywanie

 

 

A Urzędowi Dzielnicy dajemy pod rozwagę utworzenie za 4 lata jeszcze jednej komisji, ponieważ oblężenie OKW 401 jest już bardzo duże, a na Mińską do Soho i na osiedle Praho po drukarni wprowadzą się  do tej pory nowi sąsiedzi.

Kamionek – mapka projektów, czyli jeszcze o Budżecie Obywatelskim

kamionek

 

Publikujemy mapkę projektów z Kamionka, która być może ułatwi mieszkańcom identyfikację postulowanych zmian w przestrzeni i, na co skrycie liczymy, poprawi kamionkowską frekwencję. Czas na głosowanie – do 23 września br.

Mapka powstała dzięki uprzejmości naszego kolegi z Grochowa, Pawła Rybickiego.

Ujęte zostały na niej następujące projekty:

2 Bawmy się dłużej. Doświetlmy place zabaw dla dzieci na Pradze Południe (1816)
7 Stoły do gry w szachy w Parku Skaryszewskim (1451)
9 Zielona Skaryszewska (1814)
16 Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim (668)
25 Nowoczesne boisko przy SP255 cz.II (1179)
27 Rewitalizacja parku OPAK – boisko (1276)
35 Wielkie rozpłytowanie – więcej zieleni, mniej betonu (1022)
46 „Moje boisko” Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 60 w Warszawie (546)
61 Dość potykania się. Wyremontujmy chodniki na Grochowie i Gocławiu (1807)
66 Siłownia z elementami street workout dla szkół i mieszkańców (1617)
82 Uporządkowanie terenu wokół PKP Stadion – nasadzenia drzew i rekultywacja trawnika, zabezpieczenie chodnika przed nielegalnym parkowaniem oraz budowa chodnika do przystanków autobusowych (983)
85 Oświetlamy Pragę. Budowa latarni w nieoświetlonej części Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (wschodnia część Parku Skaryszewskiego). (1666)
110 Sprzątamy Pragę Budowa koszy na śmieci w Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (1728)
115 Chodniki zamiast błota – poprawa dojścia do metra i przystanku kolejowego przy Stadionie Narodowym (1801)
124 Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego – kontynuacja (1540)

 

Budżet Obywatelski 2020 – jakie projekty dla Kamionka?

Jedyna nadzieja w tym, że kamionkowska frekwencja w głosowaniu pobije na łeb na szyję tę z Gocławia czy Saskiej Kępy… Do tej pory zwycięskim projektom wystarczyło 450 głosów. Na Gocławiu i Grochowie Południowym padało ich ponad tysiąc…

Głosowanie rozpoczyna się 6 września i potrwa do 23 września. W tym roku zmieniły się zasady Budżetu Obywatelskiego. Nie mamy podziału na podobszary, czyli osiedla. Zyskaliśmy za to możliwość głosowania na projekty ogólnomiejskie obejmujące całe miasto lub kilka dzielnic.

Głosować będziemy też nie, jak dotąd, do kwoty, ale będzie można oddać głos na 15 projektów dzielnicowych i 10 projektów ogólnomiejskich. Głosować można na projekty z jednej tylko dzielnicy, przy czym nie musi to być dzielnica zamieszkania.

Niełatwo znaleźć teraz projekty z najbliższej okolicy w dzielnicowej puli, oto więc krótki przewodnik po projektach kamionkowskich, a także tych warszawskich, z których będziemy mogli skorzystać także u nas, bądź na mieście.

Projektów warszawskich wpłynęło 191, z czego negatywnie zweryfikowano 75, a 15 wycofanych zostało przez autorów. Zostało zatem w tej puli 101 pomysłów, głównie tzw. miękkich. Bardzo wiele dotyczy ekologii, czystego powietrza, gospodarowania odpadami, oraz przeróżnych zajęć edukacyjnych i kulturalnych, i można naprawdę poszaleć w zależności od tego, co komu w duszy gra.

Na przykład: aplikacja ,,Bezpłatne toalety” (nr 508, za 110 tys.) pomoże nam znaleźć najbliższą darmową toaletę w mieście.  Możemy wesprzeć zieleń w mieście, głosując na sfinansowanie z BO 2020 drzew w 2020 roku posadzonych w miejscach wskazanych przez nas w aplikacji Milion drzew dla Warszawy – (nr 774, 2,89 mln zł). Jeśli drażni nas to, co musimy oglądać przy śmietnikach, możemy zagłosować na opracowanie projektu altany śmietnikowej dostosowanej do segregacji odpadów wraz z wykonaniem i umieszczeniem prototypów po jednym w każdej dzielnicy (projekt nr 1005 za 387 tys. zł). Oczywiście z założeniem, że właśnie te śmietniki będą potem powielane na naszych podwórzach, czy miejscach ogólnodostępnych.

Arcyciekawe i bardzo potrzebne są rozmaite projekty edukacyjne począwszy od 60 spacerów dla 900 mam z dziećmi z pogadanką specjalisty od fizjoterapii pediatrycznej po wizyty w spalarni śmieci na Targówku.

Z punktu widzenia tego, czym zajmuje się osiedlowy samorząd, bardzo nas zaciekawił pomysł partycypacyjnego opracowania i propagowania ,,Kodeksu Dobrego Sąsiada”.

Projektów dzielnicowych wpłynęło 180 , z czego negatywnie zweryfikowano 37 projektów, a 9 zostało wycofanych przez autorów. Dopuszczono do głosowania 134 projekty.

Oprócz projektów szkolnych – czyli boisk dla SP 60 przy ul. Zbaraskiej i SP 255 przy ul. Kamionkowskiej (nr 25) tylko parę dotyczy kamionkowskiej infrastruktury, a konkretnie:

–  ,,Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad Jeziorkiem Kamionkowskim” – nr 16, 290 tys. zł –  gładka nawierzchnia, łagodny zjazd, uporządkowanie terenu wokół, wysianie trawy i posadzenie paru drzew w miejsce wiatrołomów – to dość istotna sprawa wobec pogarszającej się jakości wejścia do parku od strony  Drukarza, gdzie  parkowy klimat psuje ruch samochodowy.

– Z terenu Kamionka poleca się także projekt ,,Zielona Skaryszewska”, nr 9,  polegający na dostawieniu koszy, gazonów z kwiatami, wart 117 tys. zł. Warto wspomnieć, że projekt jest swojego rodzaju rekordzistą, ponieważ był zgłaszany do głosowania chyba od początku istnienia BO.

– Mamy także szansę na zamianę brzydkich i błotnistych przedeptów do metra w cywilizowane brukowane chodniki (nr 82, za 586 tys zł) oraz na likwidację kałuż na przejściach, chodnikach i przystankach, w miejscach wskazanych przez mieszkańców (nr  48).

Są też dwa projekty dla Błoni Kamionkowskich – 6 dodatkowych latarni (nr 85) oraz więcej koszy na śmieci (nr 110), jest odnowienie i oświetlenie boiska w Parku OPAK (nr 27), a także bardzo ważny i powtarzany co roku projekt ,,Ratujemy drzewa Parku Skaryszewskiego”.

Bardzo bogata jest oferta projektów miękkich polegających na organizacji przeróżnych  nieodpłatnych aktywności dla mieszkańców w różnym wieku. Są podwieczorki teatralne dla dzieci w dzielnicy, są zajęcia tańca, kino, i jak zwykle zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Tutaj każdy wybierze coś dla siebie.

Ważna z punktu widzenia tożsamości każdego grochowianina, czy jak kto woli południowego prażanina jest godniejsza oprawa słupa żelaznego – stojącego przy ul. Grochowskiej najstarszego, – po rogatkach, obiektu w dzielnicy.  Projekt nr 111 postuluje iluminację świetlną za 29 tys. zł.

Smutne jest to, że bardzo wiele pomysłów odrzucono w weryfikacji ze względu na niemożność realizacji w jednym roku budżetowym.  W ten sposób pożegnaliśmy się m. in. z jakże potrzebnym pomysłem romantycznego mostku elekcyjnego w ciągu pieszym nad Jeziorkiem Kamionkowskim. Na przeszkodzie dopuszczenia do głosowania kilku innych pożytecznych pomysłów stanęły od lat nierozstrzygnięte kwestie zagospodarowania przestrzennego – tak przepadło np. boisko na Kamionku w rezerwie pod Trasę Tysiąclecia, czy kwestie roszczeń – tak pożegnaliśmy się ze skwerkiem przy ul. Chodakowskiej.

I jest jeszcze jeden niewesoły fakt – w tym roku, z braku podziału środków na podobszary dzielnicowe projekty konkurują o głosy w całej dzielnicy. Kamionek jest jednym z najmniej liczebnych osiedli ( ok. 15 tys. mieszkańców), i nie ma szans konkurować z Gocławiem (70 tys. mieszkańców), czy Grochowem Południowym, a nawet z Saską Kępą. Jedyna nadzieja w tym, że nasza frekwencja w głosowaniu pobije na łeb na szyję tę z Gocławia czy Saskiej Kępy. Do tej pory procentowo mieliśmy na osiedlu frekwencję przewyższającą nieco średnią warszawską. Jednak jeżeli chcemy cokolwiek uzyskać, musi nas zagłosować… co najmniej dwa razy więcej niż dotąd!

BO nr 1 BO nr 2 BO nr 3 BO nr 4

Tramwaje pojadą Grochowską w połowie września. Zamiast trawy będzie rozchodnik.

20190904_124411

Do zakończenia prac, które pozwolą przywrócić ruch tramwajowy zostało tylko kilkanaście dni. Tramwaje Warszawskie zaręczają, iż tramwaje pojadą Grochowską w połowie września. Dłużej trwać będą prace wykończeniowe. Od 23 sierpnia od Międzyborskiej do Al. Zielenieckiej pojawiły się dodatkowe ekipy pracujące także w nocy, przygotowujące tory do zalania betonem i wykonujące prace brukarskie.

Na konstrukcji torowiska zalanej betonem, znajdzie się warstwa ziemi porośnięta rozchodnikiem. Nie zapowiadaną wcześniej trawą, bo ta w czasie upałów jest trudna w utrzymaniu i należy ją podlewać przynajmniej co drugi dzień. Tramwaje Warszawskie wykorzystują do tego cztery pojazdy, w tym i tramwaj – konewkę. Rozchodnik lepiej znosi wyższe temperatury od trawy i nie będzie musiał być podlewany. Rozchodnik rośnie już od 2017 roku na zielonym torowisku na Obozowej i TW mają z nim dobre doświadczenia.

Cieszy, że przy okazji prac przy torach pojawią się dwa nowe przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
Pierwsze przejście z podwyższonym w ten sposób poziomem bezpieczeństwa znajduje się przy ul. Mińskiej. Tramwaje Warszawskie przyznały, że było to jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść w Warszawie, o czym samorząd mieszkańców Kamionka wielokrotnie informował, zawsze postulując tu światła. W celu ochrony pieszych instalowano tutaj wysepki, widoczniejsze oznaczenia, wreszcie dwa lata temu urządzono tzw. ,,aktywne” przejście, wszystko to jednak ani nie zwiększyło poczucia bezpieczeństwa pieszych, ani też nie zapobiegło tragedii, która wydarzyła się w tym roku.

Drugie przejście z sygnalizacją świetlną pojawi się przy Siennickiej.

Tak jak przed remontem, Grochowska na całej długości będzie miała zachowane dwa pełne pasy ruchu. Bez zmian na skrzyżowaniach, co ważne dla przepustowości, pozostaje liczba pasów do jazdy na wprost i do skrętów.

Mieszkańcy jednak zgłaszają zastrzeżenia, że pozostawione oba pasy są węższe i na przykład jazda rowerem po jezdni stanie się bardziej niebezpieczna.

Łącznie w czasie inwestycji trwającej od 27 kwietnia br ułożono ponad 9 km torów, poszerzono 12 platform przystankowych, na których pojawią się tablice z tzw. dynamiczną informacją pasażerską.
Bieżące informacje z remontu śledzić można na stronie tw.waw.pl/roboty_grochowska.

Nowe torowisko na Grochowskiej przejmie w nieodległej przyszłości tymczasowo ruch tramwajowy na czas remontu torów w Al. Waszyngtona oraz w czasie podłączania nitki gocławskiej.

20190819_190757

Będzie plan dla rejonu ulicy Podskarbińskiej.

Przechwytywanie Podskarbińska-mpzp

Wszystko wskazuje na to, że na Kamionku już wkrótce poszerzy się obszar z uregulowanym ładem przestrzennym.  Na sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 29 sierpnia br. przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 17 marca 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Podskarbińskiej. Duży obszar ograniczony od północy torami, od wschodu ulicą Garwolińską, od zachodu ulicą Chodakowską , od południa ciągiem ulic: Stanisławowskiej, Dwernickiego i Szaserów obejmuje tereny, w większości poprzemysłowe, leżące na osiedlach Kamionek i Grochów Centrum. Teraz został podzielony na cztery części.  Uchwała ma przyspieszyć uchwalenie planu dla tych części, dla których nie jest wymagana uprzednia zmiana Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego.

Dla części I – już zabudowanej osiedlami mieszkaniowymi, oraz z osiedlami w trakcie budowy (osiedla Praho, osiedle przy Chrzanowskiego) kontynuacja procedury nastąpi od razu. Już tej jesieni spodziewać się możemy konsultacji społecznych w tej sprawie. Pożądana będzie jak największa frekwencja i zainteresowanie, bo to od zapisów tej części planu zależeć będzie m.in. zagospodarowanie terenu po torze kolarskim ,,Orzeł”.

Część II obejmuje głównie obszar Wojskowego Instytutu Medycznego, ale nie tylko. Na przeszkodzie uchwaleniu planu stoi nierozstrzygnięty przebieg obwodnicy śródmiejskiej. Od 2011 roku zmieniła się znacznie koncepcja obwodnicy. Plan będzie można uchwalić po ostatecznym rozstrzygnięciu przebiegu jej linii rozgraniczających.

Część III – pomiędzy torami a ulicą Żupniczą i jeszcze nieistniejącym przedłużeniem ulicy Żupniczej obecnie zdominowana przez kolej i funkcję usługową, będzie wymagała doprecyzowania przeznaczenia terenu oraz zabezpieczenia miejsca na usługi miejskie takie jak żłobek czy przedszkole. Żałujemy, że uzasadnienie nie wspomina nic o szkole.

Część IV wymaga przeprowadzenia dopiero analiz możliwości zagospodarowania, a przygotowanie projektu planu będzie możliwe dopiero po zmianie Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego. Obecne przewiduje tam usługi, tymczasem,  jak czytamy w uzasadnieniu, jest ,,duża presja na funkcję mieszkaniową”.

Projekty wszystkich planów powstaną w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.

Z zainteresowaniem, zwarci i gotowi, czekamy na część I.

Dla zorientowania się w skali obszaru, który zostanie objęty planami, warto zajrzeć do serwisu http://ukosne.um.warszawa.pl. Nazwa ,,rejon ulicy Podskarbińskiej” jest dość myląca… I w ogóle bardzo gorąco polecamy oglądanie dzielnicy i Warszawy w tym serwisie.

Dodać należy, że obecnie w Warszawie obowiązuje 288 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 19.812 ha co stanowi jedynie 38,3% powierzchni m.st. Warszawy. Na terenie Kamionka obowiązują 4 plany zagospodarowania przestrzennego:

 •  rejonu ul. Grochowskiej na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej z 1999 r.
 • rejonu Dworca Wschodniego z 2010 r.
 • rejonu Stadionu Narodowego z 2014 r.
 • rejonu Ronda Wiatraczna cz II – (tak nazwano plan dla terenu Sinfonii Varsovii, Parku OPAK, osiedla TOR i osiedla Terespolska po Corze).

Plany dla Kamionka w trakcie sporządzania to:

 • Plan rejonu Kamionka cz I, II i III – prognozowana data uchwalenia odpowiednio: 2022, 2020 i 2021
 • Plan rejonu Parku Skaryszewskiego – prognozowana data uchwalenia: 2021
 • Plan rejonu Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych -prognozowana data uchwalenia: 2022.

 

DLamcha

Kto i jak dba o Jeziorko Kamionkowskie

Temat w sam raz na środek lata. Jeziorko Kamionkowskie bardzo często gości w mediach społecznościowych – dzielimy się fotografiami zachodów słońca i jego malowniczym pejzażem o każdej porze roku.  Jeziorko budzi nie tylko zachwyt, ale także liczne pytania. Mieszkańcy w trosce o dobrostan jeziorka i jego faunę oraz florę pytają o wszystko – o ryby w jeziorku, o to, czy to dobrze, że jeziorko zarasta grążelą, czy prawidłowo jest czyszczone, dlaczego parę miesięcy temu pojawiły się na powierzchni jeziorka śnięte ryby. Nie są także pewni, kto właściwie opiekuje się jeziorkiem i niepokoją się, czy aby nie jest zanieczyszczone, skoro posnęło tyle szczupaków.

Wyjaśniamy na podstawie udzielonej nam odpowiedzi na interpelację o zakres zabiegów pielęgnacyjnych, a także o pojawienie się znacznej liczby śniętych ryb.

Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy nr 459/2018 Park Skaryszewski wraz z systemem wodnym został w całości przekazany pod opiekę Zarządowi Zieleni m. st. Warszawy. Co oznacza, że nie opiekują się nim władze dzielnicy tylko władze miasta stołecznego.

W 2019 roku, podobnie jak w ubiegłym roku, przewidziana jest jednokrotna pielęgnacja, która obejmie:

,,ręczne wykoszenie porostów ze skarp, pasa przybrzeżnego i miejsc plażowania oraz z dna jeziora i stawów wraz z wygrabianiem, usuwanie roślinności korzeniącej się wraz z wygrabianiem, ścinanie połamanych gałęzi i konarów, usuwanie zanieczyszczeń, przetamowań z wody wraz z wyjęciem na brzeg wraz wywozem i utylizacją,  wykonanie i zwodowanie pływających platform dla ptactwa wodnego oraz przegląd platform już zainstalowanych, jesienne wygrabienie liści – trzykrotne w czasie umowy.  Dwa razy w tygodniu zbierane są także odpady komunalne.”

Martwe szczupaki były efektem nieudanego zarybiania wykonanego na przełomie kwietnia i maja przez Koło Wędkarskie PZW nr 4 Warszawa Praga, które zebrało śnięte ryby z powierzchni jeziorka. Od tego czasu ponownego zarybiania nie wykonano. Pojedyncze martwe ryby mogą się jednak pojawiać w związku z podwyższoną temperaturą wody i jej niskim stanem, a także co przykro stwierdzić, w wyniku działania niektórych wędkarzy, którym zdarza się nieumiejętnie odpiąć rybę z haczyka w celu jej uwolnienia. Takie ryby również zbierane są przez Koło Wędkarskie.  Dlaczego ryby tak licznie posnęły, tego ani Zarząd Zieleni ani Koło Wędkarskie nie wyjaśnia, ale zdaniem miejscowych wędkarzy, szczupaki były już po prostu zbyt duże na adaptację w nowym miejscu.

Możemy uspokoić, że bieżący zakres pielęgnacji nie odbiega od dotychczasowego standardu, jeziorko jest prawidłowo zadbane, można z lekkim sercem oddać się nie tylko jego podziwianiu, ale także czynnie uprawiać na nim sporty wodne – pływać kajakiem, czy surfować na desce.

Przestrzegamy oczywiście przed kąpielą – tego próbować zdecydowanie nie warto, o czym przypomina tablica – czarny punkt wodny – na północnym brzegu jeziorka.

20190712_115945

tekst i zdjęcie DLamcha

 

Tajemnicza róża na Kamionku

67809003_375731819808693_5138905090941255680_n

Wykuta w kamieniu róża z zatartym napisem ,,Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu” tkwiąca głęboko na trawniku w cieniu drzew podwórza bloków przy Kinowej i Waszyngtona należących do Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Waszyngtona” to prawdziwa zagadka.

Rzeźba służyła przez lata jako… karmnik dla gołębi. Mieszkańcy wysypywali na nią i pod nią chleb i ziarno.

Ale to już przeszłość. Sprawdziliśmy dziś, że podczas przygotowywania dokumentacji rewitalizacji podwórza Zarząd SM ,,Waszyngtona”, gospodarz tego terenu, już 17 stycznia br wprowadził do kosztorysu pozycję oczyszczenia rzeźby oraz przeniesienia jej w bardziej widoczne miejsce – na klomb, gdzie rzeźba zdobędzie oprawę z kwiatów i krzewów.

– Zwlekaliśmy z tym jednak do czasu przekwitnięcia krzewów zagradzających dojście do rzeźby. Jej przeniesienie wymaga bowiem wykopania co najmniej jednego krzewu – wyjaśnia Anna Krygier, prezes spółdzielni. – Piękno kamiennej róży urzeka do tego stopnia, że ani przez chwilę nie wahaliśmy się z mieszkańcami, że trzeba uwzględnić ją w rewitalizacji, wyeksponować. Zasługuje na to, by stać się najciekawszą ozdobą podwórza. I jeszcze to, że dedykowana jest Baczyńskiemu… Ludzie muszą o tym wiedzieć.

I niebawem się dowiedzą – podwórze jest ogólnodostępne, tędy prowadzi skrót od przystanków do szkół przy Zbaraskiej.  Wykonawca robót, firma Lira-Bud wkrótce oczyści rzeźbę i przeniesie.

,,Róża” rzeczywiście urzeka swoim pięknem. Urzeka też tajemnicą okoliczności, w jakich znalazła się w tym miejscu. Przeprowadzony wywiad z najstarszymi mieszkańcami osiedla i spółdzielni nie pomógł  niestety w ustaleniu ani jej autora ani rodowodu. Może z jej powstaniem ma coś wspólnego znajdujące się naprzeciwko ulicy Zbaraskiej liceum im. Powstańców Warszawskich? Prawdopodobne jest także, że było to jedno z dzieł, które powstały w ramach działania Pracowni Zagospodarowania Przestrzennego Osiedli RSM Osiedle Młodych w latach 70.  W artykule ,,Ocalone od zapomnienia” Anny Oleksiak  opublikowanym 25 czerwca 2018 r. w ,,Wiadomościach Sąsiedzkich” wyczytać można, że Pracownia skupiała plastyków projektujących otoczenie budynków jako dopełnienie architektury terenami zielonymi i infrastrukturą w celu zapewnienia komfortu wypoczynku po pracy w miejscu zamieszkania. Finansowała koszty zakwaterowania, materiału, narzędzi, transportu i wreszcie nabywała od artystów wykonane przez nich dzieła. Uczestnikami plenerów byli absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. Dzisiaj są to znani na świecie rzeźbiarze – Czesław Kozanowski, Barbara Falender, Ryszard Wojciechowski, Adam Myjak, Krzysztof Bednarski, Jerzy Teper, Igor Szum, Ludwik Ferenz. Rzeźby powstawały podczas warsztatów plenerowych m. in. w Lądku Zdroju. Czyżby kamienna róża była młodzieńczym dziełem któregoś z wymienionych artystów?

Dla nas w tym szczególnym roku 75 rocznicy Powstania Warszawskiego ważne jest to, komu poświęcono kamienną różę.  Krzysztof Kamil Baczyński – najwybitniejszy poeta pokolenia Kolumbów i do dziś najbardziej poruszający głos tego pokolenia, 75 lat temu złożył umiłowanej ojczyźnie najwyższą ofiarę ze swego młodego życia.

Spotkajmy się 3 października – w dniu rocznicy zakończenia Powstania przy świeżo odnowionej róży na uroczystą chwilę wspomnienia o bohaterze i poecie, wspomnienia o wszystkich tamtych bohaterskich dziewczętach i chłopcach. Przynieśmy im żywe róże na znak, że nasza pamięć jest i będzie wiecznie żywa. Mieszkańcy i Zarząd SM ,,Waszyngtona” spisali się na medal, więc Rada Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek dołoży starań, by wydarzenie godnie wpisało się w tegoroczne dzielnicowe obchody Powstania Warszawskiego.

Tekst i zdjęcie DLamcha

Znamy harmonogram nowej inwestycji w Lotte Wedel

20190612_182602[1]

 

Na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Infrastruktury Rady Dzielnicy Praga-Południe w dniu 12 czerwca br. przedstawiciele fabryki Lotte Wedel zaprezentowali projekt budowy nowego obiektu w miejsce starego silosu z 1969 roku, w którym przerabiano ziarno kakaowe na potrzeby produkcyjne. W budynku znajdują się 42 silosy, stąd jego potoczna nazwa. Został wyłączony z użytkowania w 2008 roku i niestety z roku na rok wyglądał coraz gorzej w zestawieniu  z odświeżoną elewacją zabytkowego budynku głównego.  Inwestycja jest związana z potrzebą zwiększenia mocy produkcyjnych. Będzie to obiekt o dwa razy większej kubaturze niż obecny ,,silos” mieszczący nowe linie produkcyjne i biura, a w parterze także część komercyjną. Ta ostatnia część pomieści z pewnością gastronomię lub kawiarnię, ale nie będzie to pijalnia czekolady – ta pozostanie tradycyjnie w rogatce.

Największą atrakcją, jaką w związku z tym zyskamy, będzie udostępnienie tarasu widokowego na dachu, skąd rozciąga się naprawdę unikalna panorama centrum Warszawy, Stadionu Narodowego oraz obfitości zieleni Parku Skaryszewskiego. To widok, który – jak stwierdził przedstawiciel Wedla – obok syrenki i Starego Miasta ma szansę stać się panoramą najczęściej umieszczaną na pocztówkach ze stolicy. Ponadto firma Wedel wymieni nawierzchnię ulicy Lubelskiej do Grochowskiej, zmodernizuje wjazd i rozbierze przybudówkę, która teraz wcina się w pas zieleni ogrodów polsko – niemieckich, a także we współpracy z Fundacją Ogrody Polsko-Niemieckie zaaranżuje estetyczny skwerek przy połączeniu ulicy Lubelskiej z Aleją Wedla.

To wszystko zacznie się dziać lada dzień, bo prace przygotowawcze rozpoczną się w końcu czerwca, a prace rozbiórkowe potrwają od początku lipca do końca sierpnia. Planowane rozpoczęcie budowy to listopad 2019 r., a zakończenie – wrzesień 2020 r. Obecnie trwa wybór generalnego wykonawcy.

A na zakończenie ciekawostka – demontowanymi silosami zainteresowała się pewna artystka, która pragnie z kilku wykonać instalację artystyczną i umieścić ją gdzieś na pobliskich terenach zielonych.

tekst: D.Lamcha