Wybory do Rad Osiedli – Rada Dzielnicy zmieni statuty

Drgnęło coś w sprawie wyborów do Rad Osiedli. Podczas najbliższej sesji Rady Dzielnicy zwołanej na 20 marca br. Rada Dzielnicy przeprowadzi zmianę statutów, aby wybory nie odbywały się w lipcu, bo tak by się musiało stać wg dotychczasowych przepisów.

Znajdujemy także zapis o jednym lokalu wyborczym na osiedle, uzupełniony punktem, że Rada Dzielnicy MOŻE ustalić większą liczbę lokali wyborczych. Nie znaleźliśmy natomiast nic nowego dotyczącego promocji wyborów do rad, nadal mowa jest wyłącznie o oplakatowaniu.

Uzasadnienie do zmian jest następujące:       ,,…        W dotychczasowym brzmieniu § 6 ust 1  Zasad i trybu wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiących załączniki nr 2 do Statutów poszczególnych Osiedli, termin wyborów powinien zostać wyznaczony na pierwszy dzień wolny od pracy przypadający po upływie kadencji Rady Osiedla. Ponieważ wybory do rad jednostek pomocniczych w kadencji 2014 – 2018, odbyły się w dniu 29 czerwca 2014 r. Najbliższym możliwym terminem, w którym mogłyby się odbyć wybory w 2018 r. zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 6 ust 1,  jest  dzień 1 lipca 2018 r.

Termin lipcowy na przeprowadzenie wyborów z całą pewnością wpłynął by na zmniejszenie się frekwencji wyborczej, a przecież tak aktywne Rady poszczególnych Osiedli, powinny posiadać jak największy mandat uprawniający do prowadzenia działań w imieniu na rzecz społeczności lokalnych. Jednocześnie, co z całą pewnością należy brać tu także pod uwagę, przeprowadzenie wyborów w terminie lipcowym, byłoby utrudnione ze względu na okres wakacyjny w szkołach, które są siedzibami poszczególnych komisji wyborczych.

W tej sytuacji, zasadnym jest zmiana zapisu   § 6 ust 1  Zasad i trybu wyborów do rad jednostek pomocniczych niższego rzędu istniejących na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiących załączniki nr 2 do Statutów poszczególnych Osiedli, w sposób pozwalający na bardziej elastyczne ustalanie terminu wyborów do Rad Osiedli, bez wpływu na długość ich kadencji, jak i w rezultacie na uniknięcie terminów wakacyjnych przeprowadzenia  kolejnych wyborów.”

Choć spodziewaliśmy się dalej idących zmian, radzi jesteśmy, że wybory do Rad Osiedli w ogóle się odbędą. Liczymy na mieszkańców!

A tu porządek obrad najbliższej sesji: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DD71AD3D-5637-4C00-A80F-4D106B233E8B,frameless.htm

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.