Statut Rady Osiedla

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 328/LI/2010

Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

z dnia 19.04.2010 r.

STATUT OSIEDLA KAMIONEK

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Osiedle Kamionek, zwane dalej „Osiedlem”, jest jednostką pomocniczą niższego rzędu w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

2. W osiedlu działa jako podmiot reprezentujący interesy mieszkańców „Samorząd Mieszkańców Osiedla Kamionek” zwany dalej „Samorządem”.

§ 2

Samorząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju  miasta stołecznego Warszawy,

3) statutu miasta stołecznego Warszawy,

4) statutu Dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy,

5) uchwał Rady miasta stołecznego Warszawy,

6) uchwał Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

7) niniejszego Statutu.

§ 3

1. Granice Osiedla Kamionek przebiegają następująco:

od północnej granicy Dzielnicy stroną nieparzystą ul. Podskarbińskiej do zbiegu z ul. Grochowską, zachodnią stroną ul. Międzyborskiej do Al. Waszyngtona, nieparzystą stroną od osi Al. Waszyngtona do ronda Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona i na północ od osi Al. Poniatowskiego mostu Poniatowskiego do osi rzeki Wisły i granicy Dzielnicy, wzdłuż zachodniej i północnej granicy Dzielnicy do wysokości ul. Podskarbińskiej.

2. Terytorium Osiedla stanowi obszar określony w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

Rozdział II

Zakres działania i zadania Samorządu

§ 4

Do zakresu działania Samorządu należy podejmowanie inicjatyw, opiniowanie i składanie wniosków we wszystkich sprawach o znaczeniu lokalnym, a w szczególności w sprawach:

1) zarządzania i administrowania budynkami komunalnymi,

2) utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) utrzymania czystości i gospodarki odpadami,

4) tworzenia i utrzymania terenów zielonych,

5) tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk,

6) tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej,

7) utrzymania i organizacji ruchu na drogach lokalnych i gminnych,

8) funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym lokalizacji przystanków,

9) placówek oświatowych i opiekuńczych,

10) pomocy społecznej,

11) kultury, w tym utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej,

12) sportu i rekreacji,

13) pomocy sąsiedzkiej,

14) popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności,

15) projektów planów zagospodarowania Osiedla i jego rozwoju,

16) przekazywanych do rozpatrzenia przez Radę Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

Rozdział III

Organy Samorządu

§ 5

Organami Samorządu są Rada Osiedla i Zarząd Osiedla.

§ 6

1. Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym i kontrolnym Samorządu.

2. Do właściwości Rady Osiedla należy w szczególności:

1) prawo inicjatywy uchwałodawczej i zgłaszania projektów stanowisk,

2) podejmowanie uchwał i stanowisk w sprawach z zakresu działania Osiedla,

3) powoływanie i odwoływanie Zarządu Osiedla oraz w odrębnych głosowaniach przewodniczącego Rady Osiedla, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu Osiedla,

4) składanie interpelacji i zapytań na zasadach określonych w statucie dzielnicy;

5) opiniowanie spraw na wniosek Rady Dzielnicy lub Zarządu Dzielnicy,

6)  kontrola pracy Zarządu Osiedla, w tym zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności.

§ 7

1. Członkami Rady Osiedla są osoby wybrane w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych w liczbie ustalonej według art. 17 ustawy, o której mowa w § 2 pkt. 1 niniejszego Statutu.

2. Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

3. Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata.

§ 8

1. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady Osiedla lub upoważnionego przez niego członka Rady Osiedla.

2. Posiedzenia Rady Osiedla zwoływane są:

1) w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

2) na wniosek Rady Dzielnicy,

3) na wniosek Zarządu Osiedla,

4) na wniosek 1/4 składu Rady Osiedla.

3. Na wniosek Rady Dzielnicy lub co najmniej 1/4 składu Rady Osiedla, przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

 4. O zwołaniu posiedzenia zawiadamia się członków Rady Osiedla, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 9

1. Uchwały i stanowiska Rady Osiedla zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Projekty uchwał przygotowuje Zarząd Osiedla z inicjatywy:

1) własnej,

2) nie mniej niż pięciu członków Rady Osiedla,

3) Rady Dzielnicy,

4) Zarządu Dzielnicy.

§ 10

1. Obrady Rady Osiedla są jawne.

2. Informację o obradach Rady Osiedla należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla.

3. O posiedzeniu Rady Osiedla przewodniczący Rady Osiedla informuje Radę i Zarząd Dzielnicy wskazując przedmiot posiedzenia.

4. Z posiedzenia Rady Osiedla sporządza się protokół, do którego dołącza się podjęte uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie, do obrad Rady Osiedla stosuje się odpowiednio ustalenia dotyczące obrad Rady Dzielnicy.

§ 11

1. Przewodniczący Rady Osiedla organizuje prace Samorządu, w tym prowadzi obrady Rady Osiedla oraz reprezentuje Samorząd na zewnątrz.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla.

§ 12

1. Członkowie Rady Osiedla mają obowiązek czynnego udziału w pracach Rady Osiedla oraz utrzymywania stałego kontaktu z mieszkańcami Osiedla.

2. Członkowie Rady Osiedla pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 13

1. Organem wykonawczym Samorządu jest Zarząd Osiedla powoływany spośród członków Rady Osiedla, składający się z przewodniczącego Rady Osiedla, wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla, Skarbnika, Sekretarza oraz do 3 członków.

2. Przewodniczącego Rady Osiedla powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Osiedla, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Osiedla.

3. Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla, Skarbnika, Sekretarza oraz pozostałych członków Zarządu Osiedla powołuje i odwołuje Rada Osiedla na wniosek przewodniczącego Rady Osiedla albo co najmniej ¼ składu Rady, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Osiedla.

§ 14

1. Do właściwości Zarządu Osiedla należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk Rady Osiedla i ich wykonywanie,

2) podejmowanie uchwał w sprawach, których realizację Rada Osiedla przekazała Zarządowi,

3) przygotowywanie porządku obrad Rady Osiedla.

2. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą większością głosów.

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla organizuje prace Zarządu oraz przewodniczy jego posiedzeniom.

4. Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Rady Osiedla, nie mniej niż 3 członków Zarządu lub Rady Dzielnicy.

6. Zarząd Osiedla organizuje dyżury członków Rady.

Rozdział IV

Nadzór nad działalnością Osiedla

§ 15

1. Działalność Zarządu i Rady Osiedla podlega nadzorowi Zarządu i Rady Dzielnicy, przy zastosowaniu kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Przewodniczący Rady Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Dzielnicy oraz Zarządowi Dzielnicy uchwał Zarządu i Rady Osiedla w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

3. Procedurę stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu lub Rady Osiedla określa § 58 statutu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

4. Przewodniczący Rady Osiedla zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania rocznego z działalności Samorządu Radzie Dzielnicy i Zarządowi Dzielnicy.

§ 16

1. Samorząd Osiedla ma prawo używania pieczęci podłużnej o treści:

Samorząd Mieszkańców

Osiedla Kamionek

Dzielnicy Praga Południe

m. st. Warszawy

(adres, kod, ew. telefon)

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 17

Wygaśnięcie członkostwa w organach Samorządu następuje z chwilą:

  1. śmierci,

  2. zrzeczenia się członkostwa,

  3. upływu kadencji.

§ 18

Statut niniejszy podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla Kamionek w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Osiedla.

powrót do strony głównej                                               czytaj: Skład Rady

Comments are closed.