Plan miejscowy dla rejonu Podskarbińskiej, cz I – on-line

Wczoraj, 12 maja 2020 roku uczestniczyliśmy on-line w prezentacji projektu planu miejscowego rejonu ulicy Podskarbińskiej, po zachodniej stronie której rozciąga się Kamionek. Projektem planu objęta jest część Kamionka z terenem dawnej drukarni i dawnego toru kolarskiego, dlatego z wielką uwagą śledzimy prace nad planem.

Projektantka, p. Anna Kosik Kłopotowska bardzo przystępnie omówiła uwarunkowania i założenia planu posiłkując się prezentacją, którą można jeszcze obejrzeć  pod linkiem:  prezentacja mpzp Podskarbińskiej

Część poświęcona odpowiedziom na pytania mieszkańców trwała ok. półtorej godziny. Uczestniczyły w niej także p. Agnieszka Sulenta – naczelnik wydziału z BAiPP, oraz p. Agata Gójska – moderatorka. Spotkanie tłumaczyły tłumaczki języka migowego.

Prezentację śledziło ponad 200 mieszkańców. Na czacie przeważały zapytania związane z projektowanymi drogami i parkowaniem, ścieżkami rowerowymi, a także z usługami oświaty, sportu i zieleni urządzonej. Padało wiele konkretnych pytań o szkołę, przedszkole, żłobek i o tor kolarski.

Wiele zapytań organizatorzy kwalifikowali jako ,,realizacyjne”, stąd panie architektki przypominały stale, czym plan jest – wyłącznie zaplanowaniem funkcji dla poszczególnych działek oraz zdefiniowaniem dopuszczalnych, bądź nakazanych ram dla obiektów czy infrastruktury, która tam dopiero będzie powstawać.

 

Zatem jakiego ładu przestrzennego i jakich zmian możemy się spodziewać w nadchodzących latach na tym terenie?

Większość działek zabudowana zostanie przez osiedla mieszkaniowe o średniej wysokości i gęstości zabudowy, z usługami w parterach – i te inwestycje już widać.

 

Dla terenu po torze kolarskim projektanci zagwarantowali jako dominującą funkcję sportu i rekreacji, nakazując zachowanie profilu toru (na przykład poprzez nasadzenie szpaleru drzew odtwarzającego jego kształt) i dopuszczając jego odbudowę. Dopuszczone zostało także zadaszenie obiektu. Możliwe jest tu także ulokowanie przedszkola (do 40% powierzchni ewentualnej zabudowy) żłobka oraz parku – park też ma zająć maksymalnie 40% terenu.

Stanowisko projektantów eliminuje z tego miejsca szkołę, ponieważ wówczas zmieniłaby się dominująca funkcja dla całego terenu ze sportowej na oświatową, oraz niemożliwe byłoby nakazane zachowanie profilu toru.

Bardziej szczegółowo o przyszłości terenu po torze – czyli o tym, jakim konkretnie dyscyplinom sportu i jakiej rekreacji teren będzie służył  – zadecydują konsultacje.

 

Co do szkoły, bo takie pytanie i my zadaliśmy – pora spojrzeć odważnie prawdzie w oczy, że żadna nowa na Kamionku nie powstanie. Dla obsługi nowych osiedli pod torami rozważane jest przeznaczenie pod szkołę, czyli pod usługi oświaty, działki na Grochowie, na północ od ulicy Drwęckiej. Jest to działka poza obszarem obecnie procedowanego planu, mieści się w ramach mpzp ulicy Podskarbińskiej cz II.

Oznacza to, że Kamionek może dziś liczyć jedynie na rozbudowę SP nr 255.

Działający stadion sportowy K.S. Orzeł jest dobrze chroniony przez plan. Zabytkowa hala Orła jest także dobrze chroniona przez plan – nie wolno jej przebudować, ani też niczym zasłaniać.

Przed halą powstanie wyjście z metra, o ile dotychczas planowany przebieg metra utrzyma się w studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego miasta, a tego nie wiadomo, bo studium jest aktualnie zmieniane. Drugie wyjście z metra powstanie na rogu Stanisławowskiej i Terespolskiej, gdzie projektanci zaplanowali plac miejski z dominującą funkcją parku.

Bardzo ważne są także projektowane drogi w tym obszarze – ulica Terespolska o klasie drogi zbiorczej zostanie pociągnięta przez teren dawnej drukarni do nowego odcinka Żupniczej, oczywiście Żupnicza będzie pociągnięta od Chodakowskiej do Podskarbińskiej i dalej połączy się z nową ulicą Drwęcką. Te drogi wraz z ciągiem Stanisławowskiej i Dwernickiego mają kategorię dróg ponadlokalnych, międzydzielnicowych i to z nich będzie korzystała komunikacja publiczna.

 

A zatem ZUS doczeka się wreszcie tak postulowanego przez nas dojazdu. Na rogu Żupniczej oraz Podskarbińskiej za ZUSem powstanie pętla autobusowa, która będzie miała jednak charakter tymczasowy, ponieważ w dalszej perspektywie czasowej autobus będzie jechał jeszcze dalej.

Prócz tego warto pochwalić ogólnodostępne powiązania piesze, które powstać mają na prywatnych terenach budowanych osiedli. Deweloperzy mają nakazaną ich realizację już w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, teraz będą je gwarantowały także zapisy planu, co sprawi, że ich ogólnodostępność powinny respektować wspólnoty mieszkaniowe, które w przyszłości przejmą zarządzanie tymi terenami.

Co do miejsc parkingowych – mieszkańcy zgłosili wiele zastrzeżeń, że będzie ich za mało, ale w rejonie planu znalazło się miejsce na parking wielopoziomowy.

Mieszkańcom nie podoba się też, że DDR jest przewidziana w ciągu ulicy Mińskiej na jezdni, a nie na chodniku – natomiast projektanci są przekonani, że docelowo ruch będzie tu uspokojony, a więc bezpieczny dla rowerzystów.