Uwaga rodzice! Stypendia, zasiłki szkolne i dofinansowanie zakupu podręczników!

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w formie stypendium i zasiłku szkolnego. Pomocy w formie stypendium szkolnego udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód nie przekracza 514 zł na osobę. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w szkołach do dnia 15 września 2016 roku.

Zasiłek szkolny udzielany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o udzielenie zasiłku można składać w szkole raz lub kilka razy w roku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wzory wniosków – do pobrania – wraz z instrukcją, dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017:

Wzory wniosków

Istnieje także możliwość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach do dnia 9 września 2016 r.

Zgodnie z rozporządzeniem wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników może przedłożyć do dyrektora szkoły nie tylko rodzic, ale również opiekun prawny, nauczyciel, pracownik socjalny, pełnoletni uczeń lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało wzór wniosku     o dofinansowanie zakupu podręczników wraz z instrukcją:

2016_wzor-wniosku-wraz-z-instrukcja

Więcej informacji: http://www.pragapld.waw.pl/dokumenty-do-pobrania-#start