Budżet Partycypacyjny 2018 – zgłoś pomysł!

Od 1 grudnia ruszyło zgłaszanie projektów!! Włącz się i Ty!! Co do tej pory dało na Kamionku zaangażowanie mieszkańców? Oto zrealizowane przykłady: kwietna łąka, żywopłot przy Stanisława Augusta, oświetlenie ciągu pieszego Międzynarodowej wzdłuż KS Drukarz, wieże dla jerzyków.

IMG_20160808_22031220160708_14150520150427_133910

A w przygotowaniu jeszcze dodatkowe latarnie przy Bliskiej, plac zabaw dla dorosłych, plac zabaw w SP 255, tablica pamiątkowa na cmentarzu starowierców przy Grochowskiej, program ochrony drzew w Parku Skaryszewskim, i inne.

Zgłoś swój projekt

Oto najważniejsze informacje o budżecie na ten rok:

PRAGA-POŁUDNIE

Obszar 1: Kamionek – 308 151,26 zł

Obszar 2: Grochów Centrum – 361 677,80 zł

Obszar 3: Grochów Północny – 541 057,09 zł

Obszar 4: Saska Kępa – 735 616,25 zł

Obszar 5: Grochów Kinowa – 214 386,40 zł

Obszar 6: Przyczółek Grochowski – 106 165,64 zł

Obszar 7: Grochów Południowy – 770 039,52 zł

Obszar 8: Gocław – 972 679,04 zł

Projekty ogólnodzielnicowe – 707 607,00 zł

Łącznie:  4 717 380 zł

Uwaga! Koszt jednego projektu lokalnego dla obszarów: Gocław, Grochów Południowy, Grochów Północny, Saska Kępa nie może przekroczyć 300 000 zł; dla obszaru Grochów Centrum – 241 118 zł; dla obszaru Kamionek – 205 434 zł; dla obszaru Grochów Kinowa – 142 924 zł; dla obszaru Przyczółek Grochowski – 70 777 zł. Koszt jednego projektu ogólnodzielnicowego nie może przekroczyć 300 000 zł.

Mapka z podziałem (jpg)

Szczegółowe zasady

Nie można zgłaszać projektów zlokalizowanych na terenie niebędącym własnością m.st. Warszawy.

Możliwe jest zgłaszanie projektów na  terenach m.st. Warszawy oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu, jeżeli jest i będzie to teren ogólnodostępny dla mieszkańców, a inwestycja nie jest zadaniem własnym właściciela terenu.

 

Definicja ogólnodostępności

Dla spełnienia warunku ogólnodostępności projektów miękkich (wydarzenia / spotkania / zajęcia) konieczne jest zapewnienie informacji o realizowanym projekcie i możliwości udziału w nim na stronie internetowej instytucji będącej gospodarzem projektu oraz rozpowszechnienie papierowych plakatów i/lub ulotek informujących o projekcie w przestrzeni gospodarza projektu, a także w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe.

Dla spełnienia ogólnodostępności projektów, w których liczba miejsc jest ograniczona ustala się rekrutację uczestników projektu poprzez kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku projektów infrastrukturalnych w przestrzeni zewnętrznej (np. parki, podwórka, place zabaw itp.) minimalny zakres/czas dostępności dla ogółu mieszkańców stanowi okres od świtu do zmierzchu przez wszystkie dni tygodnia.

Dla projektów infrastrukturalnych i/lub polegających na zakupie sprzętu i urządzeń, wewnątrz obiektów m. st. Warszawy, jak żłobki, szkoły, przedszkola, boiska i ogródki przedszkolne i przyszkolne, placówki kultury i sportu ogólnodostępność definiuje się jako możliwość korzystania przez ogół mieszkańców ze sprzętu, urządzeń i infrastruktur w wymiarze:

  • w dni robocze – po godzinach pracy placówek:

a. od ukończeniu zajęć co najmniej do zmierzchu w przypadku boisk i ogródków,

b.  od ukończeniu zajęć co najmniej do godz. 19.00 w przypadku zamykanych pomieszczeń pod dachem:

  • w dni wolne od pracy – przynajmniej przez osiem godzin w każdy dzień wolny od pracy.

Dla projektów infrastrukturalnych i/lub polegających na zakupie sprzętu i urządzeń, wewnątrz obiektów bez ograniczonego dostępu jak placówki kultury i sportu:

  • w godzinach zwyczajowo przyjętych jako godziny pracy tych placówek.

(Uznaje się przy tym, że kryterium to nie wyklucza zakupu księgozbioru do bibliotek, zamkniętych w dni wolne od pracy, bowiem czytelnicy mają możliwość wypożyczania książek i gier do domów w godzinach pracy placówek i korzystania z nich w dogodnym dla siebie czasie.)

Ponadto wymagane jest umieszczenie w widocznym dla mieszkańców miejscu przy wejściu do obiektu  informacji, że w placówce znajduje się sprzęt, urządzenia lub  infrastruktura zakupiona w ramach budżetu partycypacyjnego dostępna dla każdego w minimalnym wymiarze czasu wskazanym powyżej.

W przypadku projektów na rzecz żłobków, przedszkoli, szkół wymagana jest (jako załącznik do projektu) zgoda dyrektora placówki na udostępnienie boisk, placów zabaw, sal i wyposażenia dla osób spoza placówki przez wskazane powyżej  minimum godzinowe.

Zgłoś swój projekt

DLamcha
Bookmark the permalink.

Comments are closed.