Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a działka przy Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych

IMG_20161203_124538W związku z opublikowaną w mediach informacją o sprzedaży działki wzdłuż Stanisława Augusta na granicy z Kamionkowskimi Błoniami Elekcyjnymi – o powierzchni 22,5 tys m2 — spółce LEOSET lokalny samorząd zalała ogromna fala niepokoju mieszkańców, jaką transakcja ta — spodziewana od czterech prawie lat, bo wtedy działkę wystawiono na sprzedaż —  wzbudziła. Mieszkańcy są zaniepokojeni i niepocieszeni tym, że pod inwestycją zniknie ok. 8 tys m2 zieleni. Zieleni, którą ogół traktuje jak część Błoni, choćby dlatego, że zaraz za parkingiem znajduje się tabliczka z napisem zabytek, co mocno sugeruje, że jest to także teren chroniony. Pozostała część sprzedanej działki –  pas wzdłuż Stanisława Augusta – nieczynny pawilon, nieużytek, traktowany jak tymczasowy parking, wreszcie parking społeczny – są ogrodzone lub odgrodzone rzędem krzewów, co jeszcze wzmaga tę sugestię.  Inni mieszkańcy pytają z kolei, co mają zrobić ze swoimi samochodami, zwłaszcza, że działka U17.1, przewidziana w planie na parking wielopoziomowy nie została zakupiona przez inwestora.

Dlatego – po upewnieniu się, co do aktualności i mocy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego publikujemy jego fragment. Dla terenu tego obowiązuje  mpzp rejonu ulicy Grochowskiej na odcinku Lubelska – Kaleńska, który został uchwalony w 1999 roku.  Informacja ta została potwierdzona przez władze Dzielnicy oraz dzielnicowy wydział architektury. Zaznaczamy przy tym, że sprzedana działka obejmuje część oznaczoną w planie jako MU16 oraz U17.2, nie obejmuje zaś terenu na rogu Stanisława Augusta i Kinowej oznaczonego jako U17.1.

mpzp-Błonia

  • Plan ustala dla działki U17: 1. na części działki oznaczonej na rysunku planu symbolem U17.1 wprowadzenie domu parkingowego uzupełnionego funkcją usługową w wielkości nie przekraczającej 30% powierzchni ogólnej obiektu: – wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 3,0 , – maksymalną wysokość zabudowy – 24m, 2. na części działki oznaczonej na rysunku symbolem U17.2 wprowadzenie funkcji usług sportowych (basen kryty z zapleczem rekreacyjnym): – wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,7 , – maksymalną wysokość zabudowy – 15m, – minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30%, 3. ukształtowanie pierzei zabudowy od strony St. Augusta oraz terenu zieleni Z2, zgodnie z rysunkiem planu, 4. obowiązek przedstawienia przez inwestora projektu zagospodarowania lub co najmniej koncepcji programowoprzestrzennej, dla całego obszaru zawartego w granicach: południowej strony ul St. Augusta, zachodniej strony alei pieszej oznaczonej w planie symbolem 29KP, północnego brzegu Kanału Wystawowego i północnozachodniej granicy osiedla mieszkaniowego przy ul. Kinowej, 5. obowiązek ochrony drzew istniejących w północno-zachodniej granicy działki U17.2

Mamy ogromną nadzieję, że obowiązek ochrony drzew obejmie także drzewo, stojące opodal kamienia węgielnego wmurowanego niegdyś pod dom kombatanta. Jest wyjątkowo piękne i dorodne, rozrośnięte równo z każdej strony wyróżniające się spośród wielu innych na całych Błoniach w tym z ok. 80 pni rosnących na terenie sprzedanej działki.

  • Plan ustala dla działki MU16: – lokalizację funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego, w tym apartamentowego, z ciągiem usługowym o charakterze rekreacyjno-sportowym w parterach, – wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,5 , – maksymalną wysokość zabudowy do 20m w pierzei ulicy St. Augusta oraz do 15m przy południowej granicy działki, – ukształtowanie pierzei zabudowy od strony ul. St. Augusta zgodnie z rysunkiem planu oraz zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w południowej granicy działki, – zaleca się kształtowanie architektury kameralnej, nawiązującej do architektury budynków istniejących w północnej pierzei ul. St. Augusta (w kierunku wschodnim od narożnika ul. Terespolskiej).

Przypominamy też, ustalenia, które ten plan zakłada dla terenów Z, czyli terenów zielonych, chronionych. Znajdują się one poza granicami zakupionej działki:

Plan wyznacza granice terenów zieleni zawartych w granicach strefy obszaru krajobrazu chronionego obejmujące północny brzeg Jeź. Kamionkowskiego oraz fragment tzw. Bulwaru St. Augusta na dolnym tarasie, oznaczone na rysunku planu symbolami Z1 i Z2. § 113. Na terenach Z plan wprowadza następujące ustalenia (obowiązują odpowiednie ustalenia § 40): – obowiązek wzmoŜonej ochrony krajobrazu, rzeźby terenu, zadrzewień oraz zakrzewień nadwodnych, – zachowanie i ochronę istniejących zadrzewień, w tym szczególnie cennych zespołów zieleni oraz szpalerów drzew wzdłuŜ północnego brzegu Jeź. Kaminkowskiego i alei nad Kanałem Wystawowym oraz ich uzupełnienia nowymi nasadzeniami, – utrzymanie, rewaloryzację i uzupełnienie istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego na terenie dolnego tarasu tzw. Bulwaru St. Augusta, – przeprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego na rysunku planu symbolem 33KP/KR nad północnym brzegiem Jeź. Kamionkowskiego oraz podsypanie skarpy w zachodniej części terenu zgodnie z rysunkiem planu, – przeprowadzenie alei pieszych na terenie Z2 oznaczonych na rysunku planu symbolami 29KP i 31KP, uzupełnienie chodnika oraz obsadzenia istniejącej alei pieszej nad Kanałem Wystawowym, oznaczonej na rysunku planu symbolem 32KP, – dosadzenie szpalerów drzew, wprowadzenie schodów terenowych, kładek, mostków i pomostów oraz urządzenie miejsc widokowych, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. § 114. Na terenach Z plan zakazuje: – lokalizowania zabudowy oraz nakazuje traktować wszystkie inwestycje jako mogące spowodować pogorszenie stanu środowiska, – wprowadzania komunikacji kołowej, z wyjątkiem komunikacji słuŜącej do bezpośredniej obsługi terenu. – przekształcania brzegów Jeź. Kamionkowskiego i brzegów Kanału Wystawowego z dopuszczeniem umocnienia fragmentu brzegu Kanału Wystawowego (na odcinku około 30m w kierunku wschodnim od zakończenia alei pieszej oznaczonej na rysunku planu symbolem 29KP), zgodnie z rysunkiem planu oraz zastrzeżeniem stosowania do realizacji tych prac materiałów naturalnych.

Dla reszty Kamionka mpzp jest w trakcie ponownego opracowania. W tym rejonie ponowne opracowanie obejmuje samą ulicę Stanisława Augusta i jej przeciwną stronę, a granicą jest południowa linia rozgraniczająca ulicy.

DLamcha